معلوم بود آبرویم را نمی برد

از اولش گناه مرا کم حساب کرد

اول بنا نداشت حسابم کند ولی

وقتی که دید فاطمه دارم حساب کرد

ما را خدا بخاطر ارباب می خرد

باید به روی شاه دو عالم حساب کرد