یا رفیق من لا رفیق له حلام کن اگر

بین ما بار گناهانم رفاقت را گرفت