بی علاج به جایی به جز حرم نروم

دوای هر غم و دردی زیارت است آقا