"و قلبی لکم مسلّم...

فمعکم معکم لا مع غیرکم"


تا شب قبرم که می آیی برای دیدنم

این دل ما پیش تو بیعانه باشد بهتر است


دانلود تصویر